CENTRUM OBCE KŘESLICE

Zadáním bylo navrhnout centrum obce Křeslice, které je v současné době nejasně definováno. Hranice řešeného území jsou vymezeny na jihu hlavní silnicí, na západě místní komunikací, na severu rodinnými domy a na východě přírodní hranicí – lesoparkem podél vodního toku Botič. Návrh se zaměřil na dotvoření přirozeného středu obce včetně náměstí a občanské vybavenosti.

Návrh vychází ze stávající struktury města -v severní části řešeného území doplňuje pás rodinných domů, stejně tak na severozápadní hranici na rodinné domy navazuje pás navrhovaných staveb pro bydlení. Orientace těchto pásů vychází z přírodních podmínek -především svahu podél vodního toku a blízkého lesa. Tímto řešením budou eliminovány nežádoucí průhledy do zahrad individuálního bydlení. Správným rozmístěním a hustotou zástavby bude naopak dosaženo podpoření žádoucích průhledů do severozápadního lesoparku a průhledů na Prahu. Jedním z nejdůležitějších prvků centra obce je náměstí, které slouží především pro shromažďování. Jeho plocha má být volná, využitelná různými způsoby a pro různé účely. Tuto plochu návrh řeší v návaznosti na navrženou strukturu tak, aby náměstí bylo jasně ohraničeno okolní zástavbou ze tří stran. Na jih se náměstí otevírá směrem k hlavní silnici a autobusovým zastávkám, tak aby místní obyvatele, ale i návštěvníky zval přímo do středu obce. V jeho nejbližším okolí se nachází především občanská vybavenost. Centrálně, na osu náměstí je navržen úřad -radnice. Součástí této významné budovy je služebna PČR. Po podélných stranách drží formu náměstí bytový dům s komerčními prostory v přízemí, služby, restaurace a multifunkční sál. Tyto budovy stojí v místě současného špýcharu, který svým objemem a kapacitou nedokáže vyhovět navrhovanému využití. V jihozápadním cípu řešeného území se nachází nové sportovní hřiště, které v návrhu zůstává zachováno. Okolí tohoto hřiště může být využito i pro další sportovní účely-dětská hřiště, workout-fitness. Výškově všechny navržené budovy korespondují s okolím, zástavba nepřesáhne 3 nadzemní podlaží.